Prawo jazdy: KATEGORIA B

Prawo jazdy kategorii B może otrzymać osoba, która:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

Szkolenie:

Po skompletowaniu dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców, itp.) należy założyć profil kursanta (w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania).

Celem szkolenia jest przygotowanie, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy – w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata – z tym, że w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:30 godzin dla kategorii B,

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż: 30 godzin przy kategorii B

Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Egzamin państwowy:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy wystarczy po zdaniu egzaminu wewnętrznego udać się z zaświadczeniem PKK do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Egzamin teoretyczny odbywa się za pomocą urządzenia komputerowego. W przypadku egzaminu praktycznego w WORD Warszawa obowiązuje komputerowe losowanie egzaminatorów do osób egzaminowanych. W związku z powyższym oczekiwanie na rozpoczęcie egzaminu praktycznego może trwać do 2 godzin od wyznaczonego terminu egzaminu.

Odbiór prawa jazdy:

Prawo jazdy wydaje za opłatą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Wyjątkiem jest Miasto Stołeczne Warszawa, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędach Dzielnic, a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych).